شرایط نگهداری گل های آپارتمانی با هم متفاوت بوده و هر گل نیازمند مراقبت ، آبیاری ، خاک و سایر عوامل دیگر می باشد . شما می توانید در سایت گل مانلی از شرایز هر نوع گل با همراه توضیحات آنها مطالعه و مسب اطلاع کنید .