1400/12/12

شرایط نگهداری گل فیلودندرون کنگره ای

شرایط نگهداری گل فیلودندرون کنگره ای: نور مورد نیاز فیلودندرون فیلودندرون کنگره ای نیاز متوسطی نور غیر مستقیم دارد. در مقایسه با سایر گیاهان آپارتمانی است. این گیاه […]

علت درخواست بازپرداخت