فروشگاه گل آپارتمانی مانلی با مدیریت کارشناس تلویزیون سرکار خانم سامیه نظری با هدف فروش بهترین گل های آپارتمانی و خاص و بهترین خاک های گل آپارتمانی از بهترین مواد و مغذی برای گل ها ایجاد شده است .