1401/01/18

ویژگی‌های گل پتوس ساتین

معرفی گل پتوس ساتین یا ببری گل پتوس ساتین گیاهی به انگلیسی scindapsus pictus exoticaاست که باید آن را گرم نگه دارید. بسیار باید مراقب باشید […]

علت درخواست بازپرداخت